OR

Ouderraad Mariaschool
De ouderraad van de Mariaschool bestaat uit enthousiaste ouders die samen met de teamleden activiteiten voor de leerlingen organiseert.  We vinden het belangrijk om vanuit een positieve betrokkenheid de samenwerking tussen en ouders en school te vergroten. We streven ernaar om vanuit alle groepen één ouder in de ouderraad deel te laten nemen. Elke groep heeft een klassenouder om zo de samenwerking te bevorderen. Deze ondersteunt de leerkracht bij activiteiten of zorgt dat er voldoende ouders zijn bij een activiteit. Hieronder vindt u een overzicht van de klassenouders per groep.

Groep 1/2  – Niki Fens, Esther Delleman
Groep 3/4  – Nanda van Bekhoven, Melissa Leenders,  Angela van Nispen
Groep 5/6 – Daisy Janssen, Liset van Heijst-Bulsing
Groep 7/8  – Miranda de Groen

De ouderraad heeft geen wettelijke bevoegdheden of taken. We zijn een stichting die in dienst van de school ondersteunende taken (mede)uitvoert.  Deze taken bestaan uit het ondersteunen van de verschillende activiteiten van de school en het beheren van de financiën van de ouderbijdrage. Het gaat hier om de vrijwillige ouderbijdrage die jaarlijks wordt gevraagd om de activiteiten te kunnen bekostigen.  U kunt hierbij denken aan schoolreisje, Sinterklaas, Kerst- en Paasfeest, Kinderboekenweek, sportdag/Koningsdag, projecten en diverse excursies. Zonder de ouderbijdrage kunnen deze extra activiteiten simpelweg niet plaatsvinden.
De hoofdluiscontrole wordt ook uitgezet door de ouderraad.

We vinden het belangrijk om het contact tussen school en ouders op allerlei manieren te vergroten en hebben ook afstemming met de MR als dit nodig is. Samen zijn we verantwoordelijk voor een goede communicatie met elkaar en een goed schoolklimaat. We bieden hierin een ondersteunende rol naar ouders, maar vinden dat iedereen zelf verantwoordelijk is voor zijn/haar rol hierin.

Omdat we een stichting zijn hebben we een duidelijke taakverdeling, zoals een voorzitter, penningmeester en secretaris. Dit is nodig om de verantwoordelijkheid te waarborgen. Samen vormen zij het bestuur en hebben zij het overleg met directie of MR.
Het bestuur ziet er als volgt uit:
Voorzitter: Miranda de Groen
Secretaris: Liset van Heijst-Bulsing
Penningmeester: Nanda van Bekhoven.

Vergaderingen
De ouderraad vergadert ca. 5 keer per jaar. Hierbij sluit de betrokken leerkracht aan en, als het nodig is, de directie van de school. Deze vergadering is openbaar dus iedereen is van harte welkom om met ons mee te denken en te overleggen.

Financiën
De ouderraad stelt elk jaar een begroting op. De ouderraad verantwoordt jaarlijks aan de ouders en het schoolteam van de inkomsten en uitgaven. De vrijwillige ouderbijdrage wordt aan het begin van het schooljaar aan ouders gevraagd. Als ouders door omstandigheden deze bijdrage niet kunnen betalen, kunt u ondersteuning vragen en evt. een tegemoetkoming aanvragen (zoals bijvoorbeeld Stichting Leergeld).

Jaarverslag
De ouderraad maakt aan het einde van elk schooljaar een jaarverslag met een overzicht van de activiteiten van het afgelopen schooljaar en een planning voor het volgende schooljaar.
Dit jaarverslag zal samen met het financiële jaarverslag en de begroting voor het komende schooljaar gepresenteerd worden.

Relatie MR/OR
De OR en MR (medezeggenschapsraad) houden elkaar op de hoogte van ieders activiteiten door het uitwisselen van notulen van de vergaderingen. De OR mag advies uitbrengen aan de MR en aan het schoolteam over alle aangelegenheden van de school, met uitzondering van aangelegenheden van individuele aard.

Laatste nieuws

Welkom

Welkom op de site van RKBS Maria!