OR

Ouderraad Mariaschool

De ouderraad van de Mariaschool bestaat uit enthousiaste ouders die samen met de teamleden activiteiten voor de leerlingen organiseert.
We vinden het belangrijk om vanuit een positieve betrokkenheid de samenwerking tussen en ouders en school te vergroten. We streven ernaar om vanuit alle groepen één ouder in ouderraad deel te laten nemen. Elke groep heeft een klassenouder om zo de samenwerking te bevorderen. Deze ondersteunt de leerkracht bij activiteiten of zorgt dat er voldoende ouders zijn bij een activiteit. Hieronder vindt u een overzicht van de klassenouders per groep.

 

Groep 1/2 Dominique Roks
Groep 3/4 Caroline de Wit
Groep 5/6 Angela van Nispen
Groep 7/8 Monique van der Made (geen lid van de OR)

 

De ouderraad heeft geen wettelijke bevoegdheden of taken. We zijn een stichting die in dienst van de school ondersteunende taken (mede)uitvoert. Deze taken bestaan uit het ondersteunen van de verschillende activiteiten van de school en het beheren van de financiën van de ouderraad, zoals de vrijwillige ouderbijdrage die jaarlijks wordt gevraagd om de activiteiten te kunnen bekostigen. U kunt hierbij denken aan het schoolreisje, Sinterklaas, Kerst, Pasen, Kinderboekenweek, sportdag/koningsdag, projecten en diverse excursies. Ook organiseren we per jaar enkele inzamelingsacties zoals het verkopen van kerststerren of inzamelen van de kleding, sponsorloop of jaarmarkt om verschillende activiteiten te kunnen bekostigen. Zonder de ouderbijdrage en extra inzamelingsacties kunnen deze extra activiteiten simpelweg niet plaatsvinden.
Ook de hoofdluiscontrole wordt uitgezet door de ouderraad.

We vinden het belangrijk om het contact tussen school en ouders op allerlei manieren te vergroten. Samen zijn we verantwoordelijk voor een goede communicatie met elkaar en een goed schoolklimaat. We bieden hierin een ondersteunende rol naar ouders, maar vinden dat iedere ouder zelf verantwoordelijk is voor zijn/haar rol hierin.

Omdat we een stichting zijn hebben we een duidelijke taakverdeling, zoals een voorzitter, penningmeester en secretaris. Dit is nodig om de verantwoordelijkheid te waarborgen. Samen vormen zij het bestuur en hebben zij het overleg met directie of MR.
Voorzitter: Liset van Heijst-Bulsing,
Penningmeester: Nanda van Bekhoven
Secretaris: Niki Fens
Angela van Nispen, Melissa Leenders, Dominique Roks en Caroline de Wit.

 

Vergaderingen
De ouderraad vergadert ca. 5 keer per jaar. Hierbij sluit de betrokken leerkracht aan en als het nodig is de directie van de school. Deze vergadering is openbaar dus iedereen is van harte welkom om met ons mee te denken, te overleggen.

Financiën
De ouderraad stelt elk jaar een begroting op. De ouderraad verantwoordt jaarlijks aan de ouders en het schoolteam van de inkomsten en uitgaven. De vrijwillige ouderbijdrage wordt aan het begin van het schooljaar aan ouders gevraagd. Als ouders door omstandigheden deze bijdrage niet kunnen betalen, kunt u ondersteuning vragen en evt. een tegemoetkoming aanvragen (zoals bijvoorbeeld Stichting Leergeld).

Jaarverslag
De ouderraad maakt aan het einde van elk schooljaar een jaarverslag met een overzicht van de activiteiten van het afgelopen schooljaar en een planning voor het volgende schooljaar. Dit jaarverslag zal samen met het financiële jaarverslag en de begroting tijdens een ouderavond gepresenteerd worden.

 

Natuurlijk kunnen ook ouders die geen lid zijn van de ouderraad zijn betrokken worden bij het ondersteunen van andere taken die op school nodig zijn (zie ouderparticipatie). Als u hierover vragen hebt mag u altijd een van ons benaderen of een mail sturen naar:  or.maria@dewaarden.nl

 

 

 

 

Laatste nieuws

Jeelo

Hier vindt u wat achtergrondinformatie over het eerste thema binnen JEELO (Je Eigen Elektronische Leeromgeving) ...
[lees verder]

Schooljaar 2020-2021

We wensen iedereen, ondanks alle maatregelen, fijne feestdagen en bovenal een gezonde start van 2021 Lees verder bij:   Ouders - maatregelen i.v.m ...
[lees verder]