MR/GMR

MR: Medezeggenschapsraad
RKBS Maria heeft een medezeggenschapsraad die bestaat uit twee leerkrachten en twee ouders. De directeur is bij de vergadering aanwezig en heeft de functie van adviseur. Door het team worden de teamafgevaardigden gekozen, terwijl de ouders worden gekozen uit de oudergeleding.

De ouders die zitting hebben zijn:                 Moniue van Baar & Wouter Jan Bulsing
Namens het personeel hebben zitting:         Maaike Garcia-van Dijke & Carla Vollebregt

De MR leden hebben een zittingsduur van 3 jaar. De MR leden mogen niet tegelijkertijd af treden. Steeds 1  lid van de oudergeleding en 1 van de personeelsgeleding. De aftredende leden kunnen zich herkiesbaar stellen. De maximale zittingsduur is 6 jaar. De ouders moeten binding hebben met de school, d.w.z. dat er minimaal één kind op de RKBS Maria moet zitten. Als lid van de medezeggenschapsraad kun je meepraten over een aantal interessante zaken, zoals bijvoorbeeld:

– begroting
– formatie
– BVL
– schooltijden
– schoolplan
– ARBO zaken
– Vakantierooster
– Schoolgids

Voor sommige zaken heb je instemmingsrecht; voor andere zaken adviesrecht. Als lid van de MR vertegenwoordig je de ouders. Naast bovengenoemde, jaarlijks terugkerende onderwerpen worden er ook incidentele zaken besproken tijdens de vergaderingen.

Dit schooljaar zijn vergaderingen gepland op:

03-10-2016
15-11-2016
20-12-2016
07-02-2017
28-03-2017
29-05-2017
04-07-2017

De MR vervult daarnaast een spilfunctie tussen het stichtingsbestuur en de school.
De vergaderingen zijn openbaar en worden iedere 6  weken gehouden. De data staan vermeld in de activiteitenkalender. Daarnaast worden de ouders op de hoogte gehouden d.m.v. de website van de school waarop steeds de notulen geplaatst worden.

Email-adres MR: mr.maria@dewaarden.nl

Kwaliteitsgroep
In de kwaliteitsgroep hebben vier ouders zitting:
– Bram den Bakker
– Toine Verhoef
– Riny van Gils

Samen met de MR-leden wordt de kwaliteit van de school in breedste zin van het woord besproken. De interne audit van de kwaliteitskaarten wordt in deze kwaliteitsgroep doorgenomen. Uit deze bespreking worden verbeterpunten en – acties opgesteld. In deze groep worden de schoolontwikkelingen alsmede de opbrengsten van deze ontwikkelingen besproken. Op deze wijze krijgen de ouders meer verantwoordelijkheid voor de ontwikkeling en de kwaliteit van de school. Op dit moment zijn we heel blij met de positief-kritische instelling van de kwaliteitsgroep.

GMR: Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad
Er is een GMR. Deze zal namens de verschillende MR’s overleg voeren met de Stichting. Op het moment van uitgave van de activiteitenkalender is er nog geen vertegenwoordiging van RKBS Maria in de GMR gekozen. Voor meer informatie over de GMR verwijzen wij u naar de website van Stichting de Waarden.

Laatste nieuws

Buitenspeeldag

Wat hebben wij heerlijk gespeeld op de buitenspeeldag. Alle leerlingen hebben het ontzettend naar hun zin gehad met de verschillende soorten spelletj ...
[lees verder]

Ouderavond

Om dinsdagavond 13 juni was er een ouderavond. Deze avond was erg druk bezocht door ouders van onze leerlingen.Alle aanwezig ouders hebben mee kunnen ...
[lees verder]

Nieuwsbrief mei 2017

Link naar de laatste nieuwsbrief Nieuwsbrief van mei 2017: Nieuwsbrief mei 2017   ...
[lees verder]

Welkom op de nieuwe site van RKBS Maria!