MR/GMR

MR: Medezeggenschapsraad

RKBS Maria heeft een medezeggenschapsraad die bestaat uit twee leerkrachten en twee ouders. De directeur is bij de vergadering aanwezig en heeft de functie van adviseur. Door het team worden de teamafgevaardigden gekozen, terwijl de ouders worden gekozen uit de oudergeleding.

De MR-leden hebben een zittingsduur van 3 jaar. De MR leden mogen niet tegelijkertijd af treden. Steeds 1  lid van de oudergeleding en 1 van de personeelsgeleding. De aftredende leden kunnen zich herkiesbaar stellen. De maximale zittingsduur is 6 jaar. De ouders moeten binding hebben met de school, d.w.z. dat er minimaal één kind op de RKBS Maria moet zitten. Als lid van de medezeggenschapsraad kun je meepraten over een aantal interessante zaken, zoals bijvoorbeeld:

  • Begroting
  • Formatie
  • BVL
  • Schooltijden
  • Schoolplan
  • ARBO zaken
  • Vakantierooster
  • Schoolgids

Voor sommige zaken heb je instemmingsrecht; voor andere zaken adviesrecht. Als lid van de MR vertegenwoordig je de ouders. Naast bovengenoemde, jaarlijks terugkerende onderwerpen worden er ook incidentele zaken besproken tijdens de vergaderingen.

De MR vervult daarnaast een spilfunctie tussen het stichtingsbestuur en de school.
De vergaderingen zijn openbaar en worden ongeveer iedere 6 weken gehouden.

Email-adres MR: mr.maria@dewaarden.nl
De agenda’s van de vergaderingen worden hieronder gepubliceerd. De verslagen zijn op school in te zien.

Agenda MR Regenboog en Mariaschool d.d. 17-09-2019
Agenda MR Regenboog en Mariaschool d.d. 25-06-2019
Agenda MR Regenboog en Mariaschool d.d. 21-05-2019
Agenda MR Regenboog en Mariaschool d.d. 16-04-2019
Agenda MR Regenboog en Mariaschool d.d. 19-02-2019

 

Kwaliteitsgroep

In de kwaliteitsgroep hebben vier ouders zitting.
Samen met de MR-leden wordt de kwaliteit van de school in breedste zin van het woord besproken. De interne audit van de kwaliteitskaarten wordt in deze kwaliteitsgroep doorgenomen. Uit deze bespreking worden verbeterpunten en – acties opgesteld. In deze groep worden de schoolontwikkelingen alsmede de opbrengsten van deze ontwikkelingen besproken. Op deze wijze krijgen de ouders meer verantwoordelijkheid voor de ontwikkeling en de kwaliteit van de school. Op dit moment zijn we heel blij met de positief – kritische instelling van de kwaliteitsgroep.

GMR: Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad
De Mariaschool maakt deel uit van Stichting De Waarden. Daarom hebben we ook te maken met een GMR (Gemeenschappelijke MedezeggenschapsRaad). Aan deze raad worden advies- en instemmingzaken voorgelegd die regelgevend en beleidsvormend zijn voor alle scholen binnen De Waarden. Alle bij De Waarden aangesloten scholen zijn in deze GMR vertegenwoordigd; ofwel met een personeelslid ofwel met een ouder.

Binnen de GMR zijn vier verschillende commissies benoemd die zich bezig houden met financiën; personeel, identiteit en onderwijs. Binnen elke werkgroep worden betreffende onderwerpen uitgezocht en uitgewerkt tot een advies of instemming. Ieder GMR-lid maakt onderdeel uit van een commissie.
De GMR vergadert 6 keer per jaar.

Voor meer informatie over de GMR verwijzen wij u naar de website van Stichting de Waarden.

 

Laatste nieuws

Koningsspelen

Vrijdag 17 april waren de Koningsspelen gepland. Alle kinderen van De Regenboog hebben al een 'beweeg-en-doe-boekje' per mail ontvangen. Daarnaast heb ...
[lees verder]

Contact met CJG

Ook voor Toos de Moor, jeugdverpleegkundige bij het CJG, is de manier van werken op dit moment anders dan normaal. Zij meldt het volgende: Ook mijn t ...
[lees verder]

Tips voor het thuisonderwijs

Hier publiceren we tijdelijk leuke ideeën en  interessante tips voor het thuisonderwijs. We zullen hier regelmatig nieuwe aanvullingen op zetten, d ...
[lees verder]