MR/GMR

MR: Medezeggenschapsraad

RKBS Maria heeft een medezeggenschapsraad die bestaat uit twee leerkrachten en twee ouders. De directeur is bij de vergadering aanwezig en heeft de functie van adviseur. Door het team worden de teamafgevaardigden gekozen, terwijl de ouders worden gekozen uit de oudergeleding.

De MR-leden hebben een zittingsduur van 3 jaar. De MR leden mogen niet tegelijkertijd af treden. Steeds 1  lid van de oudergeleding en 1 van de personeelsgeleding. De aftredende leden kunnen zich herkiesbaar stellen. De maximale zittingsduur is 6 jaar. De ouders moeten binding hebben met de school, d.w.z. dat er minimaal één kind op de RKBS Maria moet zitten. Als lid van de medezeggenschapsraad kun je meepraten over een aantal interessante zaken, zoals bijvoorbeeld:

  • Begroting
  • Formatie
  • BVL
  • Schooltijden
  • Schoolplan
  • ARBO zaken
  • Vakantierooster
  • Schoolgids

Voor sommige zaken heb je instemmingsrecht; voor andere zaken adviesrecht. Als lid van de MR vertegenwoordig je de ouders. Naast bovengenoemde, jaarlijks terugkerende onderwerpen worden er ook incidentele zaken besproken tijdens de vergaderingen.

De eerste vergadering van dit schooljaar is gepland op dinsdag 4 september 2018. U kunt hier de agenda inzien.

De MR vervult daarnaast een spilfunctie tussen het stichtingsbestuur en de school.
De vergaderingen zijn openbaar en worden ongeveer iedere 6 weken gehouden. De data staan vermeld in de activiteitenkalender. Daarnaast worden de ouders op de hoogte gehouden d.m.v. de website van de school waarop steeds de notulen geplaatst worden.

Email-adres MR: mr.maria@dewaarden.nl

 

Kwaliteitsgroep
In de kwaliteitsgroep hebben vier ouders zitting.

Samen met de MR-leden wordt de kwaliteit van de school in breedste zin van het woord besproken. De interne audit van de kwaliteitskaarten wordt in deze kwaliteitsgroep doorgenomen. Uit deze bespreking worden verbeterpunten en – acties opgesteld. In deze groep worden de schoolontwikkelingen alsmede de opbrengsten van deze ontwikkelingen besproken. Op deze wijze krijgen de ouders meer verantwoordelijkheid voor de ontwikkeling en de kwaliteit van de school. Op dit moment zijn we heel blij met de positief – kritische instelling van de kwaliteitsgroep.

GMR: Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad
Er is een GMR. Deze zal namens de verschillende MR’s overleg voeren met de Stichting. Op het moment van uitgave van de activiteitenkalender is er nog geen vertegenwoordiging van RKBS Maria in de GMR gekozen. Voor meer informatie over de GMR verwijzen wij u naar de website van Stichting de Waarden.

 

Laatste nieuws

Welkom

Welkom op de site van RKBS Maria!